Thứ hai, 17/01/2022

Từ năm 2022, đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm để có lương hưu tối đa?

Thứ bảy, 04/12/2021, 08:30 (GMT + 7) Theo dõi ATYT trên

Theo Luật Bảo hiểm Xã hội, từ năm 2022, để nhận được lương hưu tối đa 75%, lao động nam cần đóng bảo hiểm đủ 35 năm, lao động nữ cần đóng đủ 30 năm.

Cụ thể, Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 quy định mức lương hưu hàng tháng được tính theo công thức: Lương hưu = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội.

tu-nam-2022-dong-bao-hiem-xa-hoi-bao-nhieu-nam-de-co-luong-huu-toi-da

Điều 74 trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức lương hưu hàng tháng. Theo đó, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, số năm đóng bảo hiểm xã hội của lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, năm 2022 trở đi là 20 năm. Còn lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó, cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2% tỷ lệ hưởng, tối đa bằng 75% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, lao động nam đóng đủ 35 năm bảo hiểm xã hội, đủ điều kiện về hưu năm 2022 sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 75% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Còn lao động nữ đóng đủ 30 năm bảo hiểm xã hội, đủ điều kiện về hưu từ năm 2022 cũng sẽ nhận được lương hưu tối đa.

Trong trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động sẽ bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu. Cụ thể, mức hưởng lương hưu vẫn được tính như trên với mức tối đa 75%, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì bị trừ 2%.

Theo Sức khoẻ 24h Copy
antoanyte.vn